Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 1. Kliknutím na tlačítko Odoslať súhlasím a vyjadrujem svoj dobrovoľný, jednoznačný a informovaný súhlas s tým, že moje osobné údaje, ktoré som poskytol spoločnosti Webglobe s.r.o, so sídlom Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava, Slovenská republika.
 2. Moje meno a ďalšie prostriedky identifikácie pre účely získania tohto súhlasi budú zisťované v priebehu spracovania mojich osobných údajov vykonávaného v súlade s týmyo súhlasom.
 3. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že Webglobe sro bude spracovávať moje osobné údaje menom a prostriedkami a pre účely stanovené organizáciou, s ktorou si želám nadviazať obchodný vzťah po dokončení postupov KYC a AML, tj. Správca údajov, ak Webglobe sro nie je jediným správcom údajov. V každom prípade týmto potvrdzujem a súhlasím, že poznám podrobnosti a adresu správcu údajov.
 4. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že spracovanie bude vykonané za účelom identifikácie a súladu so starostlivosťou klienta v súlade so zákonmi upravujúcimi zamýšľaný obchodný vzťah.
 5. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že Webglobe s.r.o. bude spracovávať moje osobné údaje len na serveroch fyzicky umiestnených v Európskej únii.
 6. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom spojeným s Webglobe s.r.o. za účelom dosiahnutia účelu spracovania podľa tohto súhlasu. Dodávatelia, ktorým spoločnosť Webglobe s.r.o. zverejňuje osobné údaje, vykonávajú primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov.
 7. Súhlas so spracovaním vyjadrený týmto pokrýva nasledujúce operácie: zber, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobenie alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, použitie, zverejnenie prenosom, šírenie alebo iné sprístupnenie, vyrovnanie alebo kombinácia, obmedzenia, vymazanie alebo zničenie.
 8. Súhlas so spracovaním vyjadrený týmto zahŕňa nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa..
 9. Týmto prehlasujem, že som bol informovaný o svojom práve:
   • odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
   • prístup a úprava mojich osobných údajov;
   • píásomne odôvodniť požiadavku blokovania spracovania mojich osobných údajov z dôvodu konkrétnej situácie;
   • namietať proti spracovaniu mojich osobných údajov;
   • namietať proti prenosu mojich osobných údajov, vrátane práva namietať proti zapojeniu ktoréhokoľvek zo zmluvných partnerov spoločností Sum a Substance do spracovania mojich osobných údajov;
   • namietať proti tomu, že bude predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní / profilovanie
   • písomne ​​odôvodniť požiadavku na vymazanie mojich osobných údajov v súlade s platnými zákonmi,
  • všetky tieto práva je možné uplatniť kontaktovaním spoločnosti Webglobe s.r.o. s príslušným oznámením na adrese info@webglobe.com.

   

  12. Týmto vyhlasujem, že som si pozorne prečítal (a) všetky vyššie uvedené ustanovenia a dobrovoľne a jednoznačne s nimi súhlasím.

Menu